Правозащитници: У нас има институционално насилие над деца

У нас се провежда институционално насилие над деца. Налице са случаи на неадекватно настаняване при професионални приемни семейства. За това вече имаме сигнали дори и от деца. Това каза пред Дир.бг Вера Иванова от "Конфедерация за защита правата на децата".

Последните случаи с насилие над деца и предложението на премиера Борисов за освобождаване на Офелия Кънева като председател на Държавната агенция за закрила на детето, ясно говорят, че в държавата тази много важна функция на обществото - да се грижи за децата и подрастващите, е не само изпусната, но в много случаи и увреждаща детското здраве.

Самата Кънева казва в едно интервю, че за децата се дават милиарди, а резултатите са незначителни. Това говори, че не парите, а отношението и отговорността са по-важни от материалната страна на въпроса.

Хиляди служители са на държавната ясла покрай така наречените "деца в риск". Оказва се, че голяма част от тези служители не са на мястото си и какво от това ,че отчитат проблемите си и констатират незначителните си резултати?!

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП) бе осъществена контролна дейност чрез извършване на проверки от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) в 147 Дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), като е изискана и писмена информация относно спазването на условията и реда за настаняване на деца извън семейството и вписването им в регистъра за осиновяване.

Проверката засяга правата на детето, регламентирани в: Член 18, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето; Член 21, буква „а“ от Конвенцията на ООН за правата на детето и Член 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето. Основна цел на тематичната проверка било събирането на обективна информация. Дали обратната връзка я е осъществила, обаче?!

При анализа на резултатите от извършените проверки е отчетено, че служителите в отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) в проверените 147 ДСП са общо 807 броя. От тях 142 началник отдели на закрила на детето; 29 юрисконсулти; 10 психолози; 80 главни социални работници; 546 социални работници.

Забелязвате ли, че началник-отделите са 14 пъти повече от психолозите?! От броя на децата, изведени от биологичните си семейства в периода 01.01.2017 – 30.09.2017 г., най-много са настанени в професионални приемни семейства. А най-драстичните случаи на насилие над деца не само у нас, но и по света са регистрирани в приемни семейства.

Наскоро цяла Германия настръхна от сексуално посегателство над дете именно от приемен родител.

Тревожен е високият ръст на изведените извън биологичното им семейство, деца. Този факт говори за криза в обществото - икономическа и морална. Висок е ръстът на децата, изведени от дома си – 143, поради това, че са били жертви на насилие в домашна среда. Не е малък и броят на децата, при които водеща причина е, че родителите им са напуснали страната – 104. но погледнато от друг ракурс, е тревожен фактът, че зачестиха случаите, в които причина за т.нар. "извеждане", е капещ покрив на къщата, нисък доход на родителите и пр. Това дава основание на някои правозащитници вече директно да говорят за "търговия с деца" у нас.

Приемното родителство е платено, а социалните "услуги" хранят прекалено много измислени служби, които са на хранилката на държавата. "Няма единна и надеждна система за информиране на всички заинтересовани страни относно вписването на деца в регистър за осиновяване – издадена заповед и влизането й в сила, съответно вписването на детето в регистъра, воден от РДСП", констатира проверката.

Репортер на Дир.бг се обърна към представители на СНЦ "Конфедерация за защита правата на децата”, във връзка със засилена тенденция на институционално насилие над деца в риск. Публикуваме становището им:

"В работата на социалните отдели с деца все по-често се забелязва тенденцията на умишлено разпокъсване на семейни връзки. Налице са случаи на неадекватно настаняване при професионални приемни семейства с доказано нисък капацитет на родителска грижа, за което вече имаме сигнали дори и от деца. Зачестиха случаите, когато децата се настаняват направо в професионални приемни семейства и с роднините не се контактува.

В социалните доклади не се отразява подробно работата в превантивните направления. Социалният работник, отговорен по даден случай, не носи лична отговорност. До момента уволнени и наказани социални работници и директори на отдели, няма. Чувството за безнаказаност води до груби нарушения в процедурите на изпълнение. В резултат на това, социалните доклади са пълни с невярна, изопачена и често умишлено подвеждаща информация. Това се прави, за да могат отделите по места да оправдаят и узаконят неправомерните си действия, и съдът да потвърди заповедта им за извеждане. Често биологичните родители не са призовавани по тези дела. Когато съдът излезе с решение, че отнемането е било неоснователно, вместо отговорният социален работник и съответният отдел да си понесат отговорността, служителите остават по местата си и продължават да вредят и на други деца.

Помните случая с бащата на трите деца, които бяха иззети, разделени едно от друго и настанени в три отделни професионални приемни семейства? Съответно, след като по делото на едно от децата направихме необходимите аргументирани постъпки, съдът отреди, че настаняването е било неправомерно. Делата за останалите две деца предстоят. Тази порочна практика трябва да бъде прекратена с допълването на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

В нашата работа се натъкваме на случаи, в които личният интерес - заплащането, провокира приемни родители умишлено да задържат деца в системата, за да продължи доходът им от тази дейност.

Често децата стават жертви и на роднински конфликти. Ние имаме случай с дете на 4 годинки, чиято баба по майчина линия, е влиятелен служител на Столична община. Майката с години възпрепятства лични контакти с бащата на детето, въпреки съдебно решение. В резултат на злоупотреба със Закона за домашно насилие, с детето е проведен разпит в т.нар. Синя стая. Изгледахме запис на този разпит. Буди меко казано - недоумение процедурата, по която се извършва този разпит. Не може разследващ полицай да обяви на 4-годишно дете, че сега "ще му проведе разпит”. Не е негова работа, нито на майката, да стои с детето в стаята и заинтересованата родителка да му подава реплики. При разпита се използват кукли с цел „ диагностика” на сексуално посегателство. Знаете ли какво се случва? - В един момент детето се скрива в "куклената къща" и оттам отговаря, крещейки, без да чува какво го питат: „ Да…да..да.” Детето е оставено да ридае, да пищи в Синята стая, а наблюдаващите го през стъклената преграда възрастни, остават безучастни около 40 минути. Това е издевателство над детето. Психически тормоз върху малко дете, извършен в държавна институция, от служители на тази институция.

Институционалното насилие над деца е факт. За да се прекрати, или поне да се ограничи, са необходими законови промени. Нужни са промени и в Закона за държавния служител. Част от тези промени трябва да вменяват личната отговорност на служителя. Трябва да се повиши прозрачността и да се спре тенденцията недобросъвестни служители да прикриват отговорността си зад структурите на държавните институции", казват от "Конфедерация за защита правата на децата“.

Лайвнюз