ЕЦБ оставя лихвите без промяна до средата на 2020

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение на остави лихвите без промяна до средата на 2020 г., като след днешното си заседание, което се проведе Вилнюс даде и детайли по параметрите на новата поредица целеви операции по дългосрочното рефинансиране, писа Инвестор.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%.

Понастоящем Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко през цялата първа половина на 2020 г. и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

По отношение на параметрите на новата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III), които ще се провеждат на тримесечие, Управителният съвет реши лихвеният процент за всяка операция да бъде на равнище от 10 базисни пункта над средния лихвен процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране за срока на съответната TLTRO. За банки, чието отговарящо на условията нетно кредитиране надхвърли определен бенчмарк, лихвеният процент при TLTRO III ще бъде по-нисък и може да спадне до нивото на средния лихвен процент по депозитното улеснение за срока на операцията плюс 10 базисни пункта.

От протокола от предишното заседание на ЕЦБ стана ясно, че някои представители на централната банка са изразили опасения, че инфлацията в еврозоната остава твърде ниска и очакванията за растеж на цените намаляват след години на невъзможност да бъде постигната целта.

Централните банкери се съгласиха да оценят необходимостта от дългосрочната програма за финансиране на банките, която планират да стартират по-късно през годината. Според някои представители на централната банка този инструмент трябва да се разглежда като коригиране на паричната политика, а според други трябва да служи предимно като предпазна мярка за банките в период на повишена несигурност.

Банковите заеми са сред многото инструменти, използвани от ЕЦБ през последното десетилетие в подкрепа на кредитирането на реалната икономика на фона на слабия растеж. Забавянето от втората половина на миналата година, водено главно от индустриалния сектор в условията на глобална несигурност и търговско напрежение, повдигна въпроса за инструментите, с които централните банкери разполагат, ако ситуацията се влоши допълнително.

Малко след публикуване на решението на ЕЦБ еврото поскъпна с 0,36% спрямо долара до 1,1261 долара. Пазарите очакват по-късно в четвъртък и коментарите и посланията от страна на управителя на централната банка Марио Драги.

Лайвнюз