Преките инвестиции в България остават на минус

Нетният поток от преките инвестиции в България остава отрицателен към края на април, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), оповестени от Инвестор.

За периода януари – април нетните инвестиции възлизат на -54,9 млн. евро. Обемът е с 65,6 млн. лева под отчетените инвестиции за януари – април 2018 г. (10,7 млн. евро), посочват от БНБ.

През април 2019 г. потокът е отрицателен и възлиза на 93,2 млн. евро при положителен размер от 63,3 млн. евро за април 2018 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 538 млн. евро за януари – април 2019 г. Той е по-нисък с 325,3 млн. евро от дяловия капитал за януари – април 2018 г., който е отрицателен в размер на 212,7 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в имоти възлиза на 2,2 млн. евро за първите четири месеца на годината спрямо 9,4 млн. евро за същия период година по-рано. По страни най-голям дял на инвестициите в имоти има Холандия (500 хил. евро), следвана от Русия (400 хил. евро), Казахстан (400 хил. Евро), Латвия (400 хил. евро) и Германия (400 хил. евро).

Статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е отрицателна и възлиза на 173,3 млн. евро при положителна стойност от 80.6 млн. евро за януари – април 2018 г.

За януари – април 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 656,5 млн. евро при 142.9 млн. евро за януари – април 2018 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – април 2019 г. са от Холандия (260,2 млн. евро), Великобритания (86,5 млн. евро) и Ирландия (65,2 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – април 2019 г. е положителен и възлиза на 154,1 млн. евро (0.3% от БВП) при положителна стойност от 62 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – април 2018 г. През април 2019 г. той възлиза на 33,4 млн. евро при 47,2 млн. евро за април 2018 г.

Лайвнюз