Отрицателно салдо за месец март

За месец март 2020 г. салдото по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 205,4 млн. лв.

Приходите и помощите по КФП към март 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 11 007,6 млн. лв., което е 23,5 % от годишния разчет. Спрямо март 2019 г. приходите по КФП нарастват със 149,5 млн. лв., което се дължи основно на постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

По-ниско е изпълнението на приходите от корпоративни данъци заради удължаване на сроковете за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Бюджетното салдо по КФП към месец март 2020 г. по предварителни данни и оценки е положително в размер на 1 274,8 млн. лв.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец април.

Лайвнюз