Влошаване на бизнес климата през септември

През септември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.5 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите, писа 24 часа.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва нивото си от предходния месец. Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като благоприятна. Според тях обаче осигуреността на производството с поръчки е намалена, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи бизнеса, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През септември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 5.8 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. Същевременно мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са по-неблагоприятни.

Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните проблеми за развитието на дейността. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ остава приблизително на нивото си от август. Оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца са благоприятни, като и в прогнозите им за следващите три месеца се отчита известно подобрение.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. Относно продажните цени търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца .

Услуги. През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 1.7 пункта главно поради изместване на оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. Мненията им относно настоящото търсене на услуги са по-резервирани, като и очакванията за следващите три месеца се влошават.

Най-сериозните затруднения за дейността остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се отчита засилване на негативното въздействие на първия фактор. По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Лайвнюз