Преките инвестиции са се свили със 71,6 на сто на годишна база

Направените в България преки чуждестранни инвестиции през първите осем месеца на тази година са се свили със 71,6% (581,5 млн. евро) спрямо година по-рано и към 31 август възлизат на 230,5 млн. евро, предаде Инвестор.

През август те намаляват с 14,1 млн. евро, докато преди година, в същия този месец, се увеличиха с 217,4 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За първите осем месеца на тази година дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 27,1 млн. евро. Той е по-нисък с 201,5 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година, когато дяловият капитал беше положителен в размер на 174,4 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 4,6 млн. евро при 13,3 млн. евро за периода от януари до август 2017 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (2,5 млн. евро), Украйна (0,7 млн. евро) и Германия (0,4 млн. евро).

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е отрицателна и възлиза на 18 млн. евро при отрицателна стойност от 33,6 млн. евро за първите осем месеца на миналата година.

От януари до август подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в размер на 275,6 млн. евро, докато за същия период на 2017 г. беше 671,2 млн. евро.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за осем месеца са направени от холандци (264,9 млн. евро), руснаци (158,5 млн. евро) и германци (79,7 млн. евро).

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина от януари до август нарастват с 287 млн. евро при увеличение с 219,2 млн. евро за първите осем месеца на миналата година. Само през август те се повишават с 8,1 млн. евро, докато преди година увеличението беше 51,9 млн. евро.

Лайвнюз