Прокурорската колегия на ВСС допусна до изслушване кандидата Иван Гешев

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до изслушване кандидата Иван Стоименов Гешев – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, в откритата процедура за избор на главен прокурор на Република България, съобщиха от ведомството.

Председателят на Комисията по атестирането и конкурсите Даниела Машева представи обобщения извод от доклада за професионалните качества на кандидата, според който прокурор Гешев „отговаря на изискването на разпоредбата за заемане на длъжността главен прокурор.

Високият му професионализъм, както и стриктното изпълнение на служебните му задължения са допринесли за последователното му кариерно израстване в органите на съдебната власт.

Прокурор Гешев притежава изключителни умения за работа в екип и за мотивиране на колеги. Отговаря в пълнота и на изискуемите качества, разписани в разпоредбата, а именно доказани ръководни и административни умения и мотивация за заемане на длъжността.

Наред с това, прокурор Гешев е получил признание за дейността си от редица международни институции, както и се ползва с категорично изразена широка подкрепа от колегите си от Прокуратурата на Република България и от органи и институции, с които е работил в тясно сътрудничество.

Въз основа на проверените документи и след анализ на данните, съдържащи се в достъпните и достоверни публични източници на информация, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, счита, че липсват данни, поставящи под съмнение притежаваните от прокурор Иван Гешев високи професионални качества, както и че същият отговаря в пълнота на законовите изисквания за заемане на длъжността главен прокурор“, гласи съобщението.

Лайвнюз