За първите два месеца на годината банките у нас са спечелили 189 млн. лв.

През февруари 2018 г. балансовото число на банковата система нараства, като се наблюдава увеличение в кредитите и авансите, портфейлите с ценни книжа, депозитите и балансовия капитал, съобщава пресцентърът на Централната банка.

В размера и структурата на ликвидните активи няма съществена промяна и в края на февруари ликвидната позиция на банковия сектор остава висока. Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2018 г. е 189 млн. лв. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за двата месеца са 64 млн. лв.

Общата сума на активите нараства през февруари с 0.4 на сто (390 млн. лв.) до 97.3 млрд. лв. Увеличават се балансовите суми на кредитите и авансите (с 1.8 процента) и на портфейлите с дългови и капиталови инструменти (с 0.5 на сто). Делът на петте най-големи институции в активите на системата в края на февруари нараства до 59.1 на сто.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през февруари с 0.4 на сто (198 млн. лв.) до 56.5 млрд. лв. Увеличение се наблюдава при кредитите за нефинансови предприятия (със 136 млн. лв., 0.4 на сто) и за домакинства (с 68 млн. лв., 0.3 на сто). Намалението при кредитите за други финансови предприятия и за сектор държавно управление е незначително, посочват от БНБ.

Лайнвнюз