Одобриха са промени, гарантиращи вземанията на работниците

Правителството прие нормативни промени, с които се гарантира правилното прилагане на законовата уредба за изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, съобщиха от правителствената пресслужба.

В края на декември м. г. влязоха в сила промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, с които беше разширен обхватът на хората, които имат право на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя.

Съгласно приетите законодателни изменения, гарантирани са вземанията за трудови възнаграждения на всички работници или служители в размер на последните шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения, и парични обезщетения през последните 36 месеца, предхождащи месеца, в който е вписано решението за обявяване на несъстоятелност на работодателя.

С одобрените днес от правителството промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя се гарантира правото им да бъдат уведомени за датата на вписването в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по обявяване на несъстоятелност на техния работодател, както и за реда за получаване на гарантираните им вземания.

Информацията на работниците и служителите, на които трудовото правоотношение не е прекратено към датата на откриване на производство по несъстоятелност, ще се предоставя писмено и ще се обявява на подходящо място в предприятието. За хората, чийто трудов договор е прекратен през последните 36 месеца преди вписването на съдебното решение за започване на производство по несъстоятелност, информирането ще става чрез изпращане на съобщение с обратна разписка на всеки работник и служител.

С промените се определя и механизмът за извършване на проверки от контролните органи на НОИ. Срокът, в който работниците и служителите могат да подадат заявления-декларация за отпускане на вземанията, се увеличава от два на три месеца.

С промените в наредбата се гарантират правата на работниците и служителите с прекратени трудови правоотношения след 31 януари 2015 г.

Лайвнюз