Работи се по проект за оценка психологическата годност на шофьорите

Институтът за изследване на населението и човека към Българска академия на науките работи по дългосрочен проект за изработване на методики за оценка на психологическата годност на водачите на моторни превозни средства. Това съобщиха от института.

Като резултат от работата в последната година са изведени характеристиките на рисковите водачи, подбрани са методиките, по които да се оценяват и в момента се работи по адаптирането и валидизирането им.

Екип учени от института работи по Трети етап - „Провеждане на научно изследване, валидизация и стандартизация на селектираните методики за изследване на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност“ от работата на ИИНЧ-БАН по Договор за обществена поръчка с предмет:

„Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“, сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и ИИНЧ на 26 юни 2017 г.

Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 - „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. с бенефициент МТИТС.

Целта на проекта е да се осъвременят използваните в момента психологически методики за оценка на психологическата годност на водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари и водачите, временно лишени или загубили правоспособност за управление на МПС.

Лайвнюз