При 19 на сто от обществените поръчки има нарушения

Дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки продължава да е високорискова, но с тенденция към понижение. При 216 или при 19% от общо проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер констатира Агенцията за държавна финансова инспекция в отчета си за 2017, съобщи правителственият пресцентър.

През 2017 г. органите на АДФИ са извършили 428 финансови инспекции, от които 152 са планови. Проверени са 1138 обществени поръчки на стойност над 1,260 млрд. лева.

Съществени нарушения, свързани с неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки, са констатирани при 229 поръчки, представляващи 20% от проверените или 2,1% от средногодишния брой поръчки в периода 2015-2017 г. със сключени договори.

Чрез контролната дейност на АДФИ своевременно са отстранени причинени вреди, реално са възстановени неправилно разходвани средства, като е предотвратено незаконосъобразно харчене на публичен ресурс.

Инспекторите на АДФИ изчисляват, че през миналата година нанесените на бюджета вреди възлизат над 10,624 млн. лева, което е с 2,213 млн. лева повече спрямо 2016 г. и представлява 0,15% от средната стойност на сключените през последните три години договори.

Предотвратените вреди на бюджетите на организациите са в размер на 4,486 млн. лева, което е четири пъти повече в сравнение с предходния отчетен период.

За вреди на стойност 1,093 млн. лева финансовите инспектори са образували начетно производство на основание Закона за държавната финансова инспекция.

Съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица. За установени вреди в размер на 4,904 млн. лева, за които не са налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, от органите на АДФИ са дадени указания за уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за реализиране на имуществената отговорност.

През миналата година са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения, от които 615 на физически и 11 на юридически лица.

По образуваните административнонаказателни производства са издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции над 244 хил. лева.

Докладите от финансови инспекции, при които е установено наличие на данни за извършено престъпление, както и всички доклади от извършени финансови инспекции, възложени с прокурорско постановление, са 134.

Лайвнюз